Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020

С Решение № C(2018)8712 от 11 декември 2018 г. Европейската комисия официално одобри предложените от Управляващия орган промени в ОПИК. Извършените промени са свързани с прехвърлянето на 43 459 809 евро (ресурс на Европейския фонд за регионално развитие) от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) към Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" на ОПИК, както и включване на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България" сред допустимите дейности по Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“ на програмата.


Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

ОПИК е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Мерките, заложени в програмата целят комплексно да допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,27 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от бюджета).

Управляващ орган: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката.

Ресурсът по програмата е разпределен в пет приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията“

Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“

Очаквани резултати от изпълнението на ОПИК:

  • подпомагане на повече от 7000 предприятия;
  • мобилизиране на повече от 1 млрд. евро частни инвестиции;
  • увеличаване на дела на иновативните предприятия;
  • увеличаване на производителността на МСП;
  • принос за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.