Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

22-05-2020
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро/ 156 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева.

Постъпилите до момента проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са 24 087 броя на стойност над 197 млн. лева.

22-05-2020
На 15.05.2020 г. официално стартира оценката на подадените по процедурата проектни предложения, по реда на тяхното постъпване, в отделни оценителни сесии от по 1000 проекта.

Указания на УО на ОПИК относно изпълнение на задължения на бенефициентите със сключени договори по ОПИК за организиране на информационни събития

22-05-2020
в съответствие с „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020г. в периода на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка

УО НА ОПИК УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, ЧЕ НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО СА ПОСОЧЕНИ В ПАКЕТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

15-05-2020
По отворената за кандидатстване процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Oбществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

13-05-2020
УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

12-05-2020
Процедурата ще бъде активирана в ИСУН 2020 и проектните предложения ще могат да се подават от 10:00 часа на 14.05.2020г. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.06.2020 г.

Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

11-05-2020
Поради високия обществен интерес, преди утвърждаване на пакета с документи за кандидатстване и официалното обявяване на процедурата, заинтересованите страни могат да се запознаят предварително с изискванията по процедурата.

Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

29-04-2020
УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“